31 สิงหาคม 2560 @ ธนาคารออมสินสัมภาษณ์คนพิการและคนดูแลคนพิการ โครงการฝึกอบรมฝึกงานเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2560

สวัสดีครับทุกท่าน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ทางธนาคารออมสิน โดยคุณธนัช ชูเจริญวงศ์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  เข้าสัมภาษณ์คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ในโครงการฝึกอบรมฝึกงานเพื่อส่งเสริมอาชีพคนนพิการ ประจำปี พ.ศ.2560 โดยทางบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด ได้จัดทำเล่ม profile ข้อมูลคนพิการและผู้ดูแลคนพิกายรทั้งหมดที่ร่วมโครงการให้ทางธนาคารออมสินใช้ประกอบการเรียกสัมภาษณ์สำหรับการให้การสนับสนุนในปี พ.ศ.2561 ในปีถัดไป โดยจัดโต๊ะสัมภาษณ์ 4 โต๊ะ แยกตามลำดับรหัสประจำตัว

ทางบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด กำลังจัดเตรียมสถานที่สำหรับให้ทางธนาคารออมสินใช้ในการสัมภาษณ์คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ


คุณธนัช ชูเจริญวงศ์ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)
ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม กำลังสัมภาษณ์คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
กำลังสัมภาษณ์คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ


เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
กำลังสัมภาษณ์คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ


เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
กำลังสัมภาษณ์คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
บทความที่เกี่ยวข้อง