8 ธันวาคม 2559 @ ประชุมนำเสนอแผนงานโครงการฝึกอบรมฝึกงานเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการตามมาตรา 35 กับคณะทำงานและผู้บริหารธนาคารออมสิน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ธันวาคม 2559 ผมกับเครือข่าย (อาจารย์ชัญญา จากธรรมศาสตร์ และอาจารย์กรณ์) ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอแผนงานโครงการฝึกอบรมฝึกงานเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ ตามมาตรา 35 กับผู้บริหารและคณะทำงานของธนาคารออมสิน โดยมีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเข้าร่วมด้วย เนื่องจากรายละเอียดภายในโครงการนั้น มีความเชื่อมโยงถึงการบริหารจัดการแรงงานคนพิการตามมาตรา 33 ด้วย ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบที่มีลักษณะบูรณาการในการช่วยเหลือทำให้คนพิการสามารถมีอาชีพมีรายได้ที่เลี้ยงตัวเองได้อย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นโครงการที่ทางธนาคารออมสิน จะนำร่องเป็นธนาคารต้นแบบที่มีกระบวนการชัดเจนในการใช้สิทธิ์องความเป็นสถานประกอบการ ตามมาตรา 35 แทนการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 และการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ตามมาตรา 34

ระหว่างการประชุม ผมได้นำเสนอข้อมูลที่เคยมานำเสนอโครงการผนวกกับรายงานความคืบหน้าการดำเนินการในระยะต้นให้กับคณะทำงานของฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีจุดเชื่อมโยงหลังการอบรมคนพิการ ที่มีความสามารถเข้าไปทำงานกับธนาคารออมสินตามมาตรา 33 ได้ ทำให้ทางฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ทราบถึงลักษณะการดำเนินการที่จะทำให้เข้าร่วมการสัมภาษณ์คนพิการมาทำงานตามมาตรา 33 ได้ อีกทั้งในช่วงท้ายผมได้จัดทำเล่มแผนงานการดำเนินการมาให้พิจารณา และนำเสนอการจัดทำเอกสารสำหรับการยื่นเรื่องขอความเห็นชอบอนุมัติโครงการกับสำนักงานจัดหางานพื้นที่เขต กทม. ในขั้นตอนที่ 2 ให้กับคณะทำงานของธนาคารออมสิน

ตลอดการประชุมนำเสนอแผนงานดำเนินการ ผมรับรู้ได้ถึงบรรยากาศแบบพี่น้อง อบอุ่น และทำให้มองไปในอนาคตได้ชัดเจนว่า ธนาคารออมสินกำลังจะเป็นองค์กรสำคัญอีกแห่งหนึ่งที่จะเข้ามาเป็นหลักในการบุกเบิกเส้นทางการส่งเสริมอาชีพคนพิการอย่างเป็นระบบ และเป็นตัวอย่างดีๆ ให้กับหน่วยงานอื่นๆ ที่กำลังประสบปัญหาการจ้างงานคนพิการ อยู่ในขณะนี้

ผมขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารของธนาคารออมสิน ที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการ "Workable พิการแต่ทำงานได้" จนเกิดโครงการดีๆ "โครงการฝึกอบรมฝึกงานคนพิการเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ โดยธนาคารออมสิน ประจำปี 2560" ขึ้นมา ครับ


บทความที่เกี่ยวข้อง