หลักสูตร

   อบรมหลักสูตร 3 หลักสูตร คือ
-          หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชีเพื่อชุมชน”
-          หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ธุรการจัดการเอกสาร”
-          หลักสูตร “เจ้าหน้าที่การตลาดและประชาสัมพันธ์”