27 ธันวาคม 2559 @ ส่งมอบและตรวจทานเอกสารสิทธิ์คนพิการที่ใช้สิทธิ์ตามมาตรา 35 ให้กับผู้บริหารของธนาคารออมสิน

สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ผมมีภารกิจสำคัญในการส่งมอบและร่วมกันตรวจสอบเอกสารสิทธิ์คนพิการที่ตัดสินใจใช้สิทธิ์ตนเองหรือผู้ดูแลใช้สิทธิ์แทนคนพิการ ตามมาตรา 35 พรบ.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 จำนวน 90 ราย (สิทธิ์) ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันแบบเข้มข้น เพื่ออส่งมอบเอกสารทั้งหมดให้กับสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ เพราะในรอบปี พ.ศ.2560 นี้ ทางธนาคารออมสิน มีนโยบายส่งเสริมอาชีพคนพิการในรูปแบบการฝึกงานคนพิการ อันเนื่องจากความเข้าใจต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ที่คนพิการกว่า 1.56 ล้านคน ที่มีความรู้อยู่ในระดับมัธยมลงมาถึงประถาม ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่คนพิการไม่มีความรู้เพียงพอในการประกอบอาชีพอิสระหรือไม่เพียงพอที่จะเข้าทำงานกับสถานประกอบการ

อีกทั้งยังเป็นโครงการนำร่อง ที่จะเป๋นโครงการบูรณาการให้กับธนาคารอื่นๆ ต่อไปในอนาคต เพราะในกระบวนการจะแฝงและสอดแทรกโครงการย่อยต่างๆ ไว้มากมาย เฉพาะอาชีพอิสระที่เราจะทำงานร่วมกันกับกลุ่มนักธุรกิจ นักกิจการเพื่อสังคม ที่จะร่วมกันพัฒนาธุรกิจสำหรับคนพิการโดยเฉพาะ ก็มีถึง 25 อาชีพ (โครงการ) เป็นการรองรับความต้องการใช้สิทธิ์ตามมาตรา 35 ของทั้งคนพิการ (หรือผู้ดูแลคนพิการ) กับสถานประกอบการ ในปี พ.ศ.2561 ต่อไป


ขอบพระคุณที่ทางท่าน ผอ.ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ธนาคารออมสิน ที่มอบกระเป๋าของขวัญปีใหม่ มากครับ

ส่วนตัวประทับใจกับทางผู้บริหารของธนาคารออมสิน และสถานประกอบการที่ได้ร่วมกันก่อร่างสร้างโครงการนำร่อง Workable 2016-2020 ด้วยกัน อีกทั้งทุกสถานประกอบการ แต่ละแห่งกว่าจะได้รับการอนุมัติโครงการภายในองค์กรต้องผ่านการพิจารณาหลายครั้ง เนื่องจากเป็นโครงการตัวอย่าง และหลายประเด็นไม่เคยมีใครเคยทำมาก่อน ตัวผมเองก็ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการพิสูจน์ศักยภาพของกระบวนการ และคนพิการที่ร่วมโครงการก็ต้องร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคข้างหน้าร่วมกันเพื่อพิสูจน์ความสามารถของคนพิการด้วยเช่นกันครับ เพราะธนาคารออมสิน และสถานประกอบการอีกหลายแห่งได้มอบโอกาสที่ดีให้ทุกคนแล้วครับ


บทความที่เกี่ยวข้อง