17 เมษายน 2560 @ ประชุมความคืบหน้าและการเตรียมงานวันพิธีเปิด-แถลงข่าว โครงการฝึกอบรมฝึกงานเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ (ปีงบประมาณ 2560)

สวัสดีครับทุกท่าน หลังสงกรานต์มีการประชุมรายงานความคืบหน้า ซึ่งทางบริษัท พีดับบลิวดีฯ โดยนายปรีดา ลิ้มนนทกุล รายงานถึงการรับคนพิการเข้าร่วมโครงการฝึกงานคนพิการฯ ที่มีการคัดเลือกและส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรายชื่อคนพิการกว่า 30 คน อีกทั้งยังมีรตัวสำรอง อีกประมาณ 23 คน ในส่วนของการเตรียมงานพิธีเปิดและงานแถลงข่าวนั้น ทางคณะโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ศิญาณี หิรัญสาลี นำเสนอ Project Identity ของโครงการ Workable ซึ่งจะใช้เป็นอัตลักษณ์หลักในการดำเนินการระหว่างปี 2560-2563

ในที่ประชุม ผู้บริหารจากฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบุคคล ฝ่ายสื่อสารองค์กร ของธนาคารออมสิน และทางมูลนิธิออทิสติค จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เข้าร่วมด้วย โดยมีการสรุปจัดงานพิธีการเปิดและแถลงข่าวโครงการฯ สำหรับธนาคารออมสิน ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประุมใหญ่ สสวท. (NECTEC)


สำหรัการเตรียมงานครั้งนี้ มีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดกว่า 300 คน ในสัปดาห์หน้า ผมจะได้ทำหนังสือเรียนเชิญผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องต่อไป


บทความที่เกี่ยวข้อง